[บันทึกกันลืม] MySQL : Lost connection to MySQL server during query.

เพิ่ม ใน my.cnf ในส่วนของ [mysqld]